Team-Agro-NL_beeldmerk

Privacyverklaring

versie d.d. 3 oktober 2020

Team Agro NL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Team Agro NL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als Team Agro NL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Team Agro NL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het verwerken van de betaalgegevens in verband met de donatie;
 • Communicatie over de donatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de donatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Team Agro NL de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden na verwerking door Team Agro NL uitsluitend opgeslagen in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen, zijnde 7 jaar na de laatste donatie.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens die u aangeleverd heeft bij uw aanmelding worden door Team Agro NL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het verzenden van de nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: uw aanmelding voor de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Team Agro NL de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Team Agro NL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking uitsluitend gedurende de periode dat u aangemeld bent.

Verwerking van persoonsgegevens van ambassadeurs

Persoonsgegevens van ambassadeurs worden door Team Agro NL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van emailberichten, app berichten of rechtstreekse communicatie;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: uw aanmelding als ambassadeur.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Team Agro NL de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Team Agro NL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin u ambassadeur bent en daarna (indien aan de orde) opgeslagen in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen, zijnde 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Team Agro NL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de werkzaamheden die u als vrijwilliger verricht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: uw aanmelding als vrijwilliger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Team Agro NL de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Team Agro NL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin u vrijwilliger bent en daarna (indien aan de orde) opgeslagen in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen, zijnde 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Team Agro NL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Team Agro NL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Team Agro NL  (postadres)

Delleweg 8

9921 TG  Stedum

Email: contact@teamagro.nl

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?